Od 18.8.2009 do dnešního dne 27.2.2017, kdy byl podán tento klíčový dodatek desáté ústavní stížnosti, policie zkosila na výzkumnické farmě v Ospělově více než tunu léčivého konopí a jeho produktů a vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušan Dvořák a majitel farmy byl ve věci konopí 10x obviněn. Protože se justice v letech 2010-2012 nedokázala vyrovnat s právní argumentací Dušana Dvořáka a současně jej odsoudila, pokoušela se od 4.9.2012 do 20.2.2017 zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a zavřít do ústavu pro choromyslné. Znalecký ústav Bohnice však uvedl, že k takovému jednání nebyl a není důvod.
Stížnost obviněného Dušana Dvořáka a poškozených společností asociace Open Royal Academy podílejících se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) registrovaných Českou republikou od roku 2000

Okresní soud v Prostějově
sp.zn. 11 T 130 /2016
Krajskému soudu v Brně

Věc: Stížnost na podjatost soudů a státních zástupců OS a OSZ v Prostějově a KS a KSZ v Brně, a to nejen osob důvodně podezřelých ze spáchání a krytí organizovaného zločinu dle § 149 odst. 4 a § 401 trestníhi zákoníku (u OS v Prostějově soudci - funkcionáři soudu Váňa, Vrtěl, dále soudkyně Pluskalová, Vrchová a Otrubová a na OSZ v Prostějově st. zástupce Černík, Bártlíková a funkcionářka Kezniklová zakazující vyšetřovat tresné činy) dokládám/-me těmito přílohami nešetřených trestních podnětů se spáchanými zločiny v letech 2010 – 2016 a dalšími skutečnostmi pro vyloučení uvedených napadných prostějovských brněnských soudců a státních zástupců uvedených napadaných korporací z šetření a projednání nejen sp.zn. 11 T 130 /2016, ale také všech (obnov) trestních řízení Dušana Dvořáka za konfiskace konopí a jeho produktů v Ospělově v letech 2009 – 2017 dle § 283 tr. z. obviněného za nedovolenou výrobu konopných drog

Odůvodnění vyloučení OS v Prostějově a KS v Brně

1) V rozporu s doloženými důkazy a tvrzeními svědků a listin OS v Prostějově v trestních řízeních proti Dušanu Dvořákovi (statutární zástupce podavatele) v letech 2010 – 2017 (od sp. zn 2 T104/2010 do sp. zn. 11 T 130 /2016) a odvolacích řízeních u zcela nezákonně jednajícího odvolacího KS V Brně (viz sp. zn. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015 a 9 To 408/2016), obecní aní odvolací soud nikdy nepřijali jako obviněné/poškozené oprávněné účastníky řízení níže v přloze uvedené právnické osoby, s to ani společnost Konopí je lék,z.,s., a Cannabis is The Cure,z.s. podílející se s doloženými listinami a svědky na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kterým zkonfiskované konopí důkazně a doložitelně patřilo a byli zástupci smluvních majitelů (členů výzkumu) - viz doložené spáchané zločiny a popření elementárních zásad právního státu v podkladech pro rozhodnutí předsedy KS v Brně nepodat na uvedené zkorumpované soudce kárný podnět sp.zn. St 84/2016 a rozhodnutí ministerstva spravedlnosti legitimizující tuto trestnou činnost v rozhodnutí ze dne 15.2.2017 v příloze sp. zn. MSP-1493/2016-OJD- DOH/3

2) Ve výše uvedených trestních řízeních si odvolací KS v Brně (prvně v řízení sp. zn. 3 To 25/2011, viz předseda soudu sp. zn. St 84/2016) nepravdivě vymyslel, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a dále šířil tuto poplašnou zprávu a tento nepravdivý blud a touto hrubě účelovou nepravdou odmítal projednat zaslání předběžných otázek Soudnímu dvoru EU a nadřízená justičně exekutivní mafie na NS a ÚS a Msp a NSZ ČR včetně jednatellů těchto zkorumpovaných korporací tento judikaturou odsouzený zločin a popřená základních práv opakovaně pokryla – viz příloha s pojmenovanou justičně exekutivní mafie a předběžnými otázkami

3) Odvolací KS v Brně ve výše doložených trestních řízeních od sp. zn. 3 To 25/2011 odsoudil Dušana Dvořáka nejen při nezákonném nevyrovnání se s netrestností jeho jednání dle §§ 28 a 31 odst, 1 tr.z. a §§ 29 a 5 odst. 5 zákona o návykových látkách v platném znění a doložených důkazech o nezákonnosti měření obsahu THC v konopí bez jakékoliv zákonné normy určení vzirku k měření a v naprostém rozporu se zákonem o návykových látách a definiící konopí pěstovaného do plochy 100 m2/osobu dle definice konopí dle § 2 písm d), ale také za situace, kdy ani obviněný Dušan Dvořák a ani jeho advokát Zavadil vůbec neznali a nebylo jim vůbec doručeno naprosto tragickíé odvolání obžaloby od důvodně podezřeloho státního zástupce OSZ Prostějov Mgr. Ivo Černíka a následně byl Dušan Dvořák prohlášen v rozporu s důkazy ze znaleckého posudku Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12:2016 (vuíz spis) za právně nezpůsobilého, aby pachatelé z řad soudců a státních a státních zástupců nebyli šetřeni za spáchané zločiny doložené dne 11.5.2011 soudu a žalobě také soudním znalcem v oboru soudního lékařství.

4) OS Prostějov a odvolací KS v Brně a přezkumný KSZ v Brně a jejich statutární zástupci ve výše uvedených trestních řízeních proti Dušanu Dvořákovi a kárných/trestních řízeních proti výše jmenovaným důvodně podeztřelým soudcům OS v Prostějově a KS v Brně a státním zástupcům OSZ v Prostějově a KSZ v Brně nikdy neseznali jako porušení zákona, když soudkyně Otrubové z OS v Prostějově soudcící 100% trestnch kauz Dušana Dvořáka kromě řízení u OS v Prostějově sp. zn. 11 T 130 /2016, udělila Dušanu Dvořákovi dne 4.5.2012 sp.zn. 0 Nt 820/2011-42 pokutu 10.000,- Kč za špatnou omluvu z výslechu na policii v hrubém rozporu s rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 28.12. 2011 sp. zn. 667/2011-OD-SPZ a rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.2.2012 sp. zn. 3 Tz 1/2012 a udělila pokutu 10.000,- Kč za údjně nepatřičné dovolání na odvolací rozhodnutí KS v Brně zn. 3 To 25/2011 s lživým tvrzením, že konopí je prekurzor, aby věc neposoudik Soudní dvůr a lživým tvrzením´, že na pěstování konopí do 100 m2/osobu je nutné mít povolení, což § 29 zákona o návykových látkách vylučuje a vylučoval!

5) Dne 20.2.2016 soud v řízení 11 T 130 /2016 přijal k projednáníí obžalobu Dušana Dvořáka od důvodně podezřelého pachatle těžkých zločinů Mgr. Ivo Černíka z OSZ v Prostějově s průměrem obsahu THC v zkonfiskovaném konopí za roky 2014 a 2015 vždy pod 0, 3%THC (při neuvedení obejmu majeku za rok 2015) a po doložení důkazů o nezákonnosti měření obsahu THC v konopí obsažené ve spisu v podsudcích znalců a znalecjého ústavu dokonce soud vyzval policii, aby konopí na obsah THC změřila způsobem, jakým ho podle nezávazného pokynu Kriminalistického ústavu měří odlišně policie v Jihomoravském kraji, tzn.v rozporu s čl. 39 Lisiny ZPS, aby policie v Severomoravském kraji dopočítala žalobou nikdy nedopočítavnou a neuvedenou váhu stonků, větviček a semen (nejméně polovina objemu majetku), to za situace, kdy bylo doloženo extrémně nízké váhové množství zkonfiskovného konopí v létech 2009 - 2016 vycházející v průměru pouze a jen cca 30 gramů sušiny léčebného konopí - dle žaloby toxkomanického konopí - na jednu rostlinu, což bylo vždy rovněž zakázáno prošetřit, když judikatura NS z roku 2008 k netrestnosti léčby konopím (viz sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek uvedená ve spisu) určila u analogických a stejně vysokých rostlin konopí 10 násobně vyšší váhový průměr léčebného materiálu, než bylo vždy uvedeno v žalobě OSZ v Prostějově v letech 2010 – 2017 a tento průměr váhy na jednu rostlinu daný sbírkou potvrdil rovněž nad jiné povolaný´znalec konopí doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš (viz spis a obsáhlé vyjádření Ondřeje Lumíra Hanuše). I přes důkazy ve spisu doložené od obviněného a poškozených a také od KSZ v Brně týkající spáchaných zločinů státním zástupcem žaloby 11 T 130 /2016 a soudci OS v Prostějově, soud dne 20.2.2016 nepovolil křížový výlech žalobce Černíka, což je porušení garantované rovnosti občanů před zákonem a principy presumpce neviny.

Základní principy odůvodnění vyloučení
I přes sdělení obviněného Dušana Dvořáka, že předsedkyyně senátu a celá porota jednali dne 20.2.2017 od 8.30-14.00 hodin korektně a přtomní členové výzkumu měli z hlavního líčení a jednání justice velice dobrý pocit, je nezbytné připomenout, že není možné ze samotné podstaty věci, aby soudci OS v Prostějově a KS v Brně věc posuzovali, neboť jen na OS v Prostějově je 5 soudců v analogických trestních kauzách vůči Dušanau Dvořákovi důvodně podezřelých z organizovaného zločinu zakázaného vždy vyšetřit a další soudci a státní zástupci v Bně z jeho napomáhání. Navíc: Po doložení netrestnosti jednání Dušna Dvořáka v prvním trestním řízení u OS v Prostějově 2 T 104/2010 ČR změnila v roce 2012 legislativu o právní argumentaci Dušana Dvořáka (notifikace novely zákona o návakových látkách, změna definice konopí pro trestní řízení, změna limitu THC pro pokusnické zacházení s konopím) a od 4.9.2012 do 20.2.2017 se naprosto zkorupovaná justice u OS v Prostějově ve spolupráci s předsedou soudu a soudkyní JUDr. Markétou Písařikovou z OS Praha 3 a předsedou a soudci OS v Olomouci (s vědomím a podporou KSZ a KS v Brně a KSZ a KS v Olomouci a MSP a Nejvyššího a Ústavního soudu ČR) pokoušeli zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu. I přes 2 posudky soudního znalce MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka z let 2015 a 2016 a komplexní posudek Znaleckého ústavu Bohnice z 22.12.2016 na Dušana Dvořáka, OS Prostějov jako pravá zkorumpvaná justiční žumpa žahájil přes opakované protesty a stížnosti a důkazy dne 6.12.2016 řízení o omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka a dne 18.1.2017 mu ustanovil opatrovníka, což nyní v rámci karného podnětu na předsedu a soudce OS Prostějov a MS v Brně šetří předseda KS v Brně.

Závěr

I přes kvality soudkyně senátu sp.zn. 11 T 130 /2016 u OS v Prostějově a její viditelnou snahu o maximální porozumění věci, snahu o nestrannost a viditelný zájem celého senátu naslouchat a jednat nepředpojatě, nelze tezi o nestrannosti jakéhokoliv senátu OS Prostějov a KS v Brně přijmout i z hlediska svobodya nezávisloti rozhodování samotných soudců sdílících s podezřelými soudci stejné kanceláře, chodby a vidících se v běžném profesním a možná i občanském a osobním životě. Z výše uvedeného obviněný a poškození žádají laskavě Krajský soud v Brně, aby rozhodl tak, že ve výroku petitu poprvé od roku 2010 uvede, že

Soudci OS v Prostějově a KS v Brně jsou pro podjatost vyloučení projednávat žaloby na Dušana Dvořáka ve věci kriminalizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 – 2016 a žalobci v novém řízení jsou povinni přijmout jako účastníky řízení poškozené právnické osoby zastoupené společností Cannabis is The Cure,z.s.

Dne 22.2.2017

Dušan Dvořák, MMCA


Za členy asociace Open Royal Academy
a právního zástupce poškozených členů výzkumu
Cannabis is The Cure, z.s.
Zastoupen správním radou Mgr. Ivan Chalaš

Supervize stížnosti
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.
zstoupen správním radou Martin Očenášek, MCA

Supervize stížnosti probhala ve dnech 20.2.-22.2.2017 ve spolupráci se členy asociace, členy společenství a ČR extrémně v letech 2008 - 2017 poškozenými zřizovateli Edukativní konopné kliniky a členy výzkumu

  • Konopí je lék, z.s.
zastoupen správním radou: MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.

  • Ateliér ALF, z.s.
zasoupen správním radou: František Slavík, MCA

  • Art Language Factory, z.s.
zastoupen správním radou: Josef Pospíšil, MCAPozn. Dne 19.2.2017 bylo na podatelnu OS v Prostějově a KS v Brně (důkaz doložen zde:http://konopijelek.blogspot.cz/) zasláno ověřené Čestné prohlášení ke zveřejnění do Sbírky listin na justice.cz o zocnění spoluzřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Konopné apatyky královny koloběžky první, Konopné církve ad. se společným sídlem zřizovatelů ode dne 14.5.2016 na adrese výzkumnické farmy, výukového centra a zahradnictví „Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6“, tzn. společnosti Ateliér ALF, z.s. , IČ 226 80 101, sp. zn. L 18762 vedená ke dni 31.12.2016 mylně u Městského soudu v Praze, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, sp. zn. L 22019 vedená u KS v Brně , Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, sp. zn. L 8187 vedená ke dni 31.12.2016 mylně včetně označení o.s. u Krajského soudu v Ostravě pracující pod supervizí Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298, sp. zn. L 4845 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Sídlo od 14.5.2016 na adrese Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (dále jen Společenství), že tyto společnosti nejen pro pro veřejné rejstříky zmocnily dle § 441 o.z. společnost Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 k přijímání a odesílání podání od a směrem k veřejným institucím a právnickým osobám pouze skrze datovou schránku zmocněnce ID 4ex7c9p, a to včetně podání žalob, žádostí, stížností, odvolání, přezkumů, návrhů, protinávrhů, podnětů a opravných prostředků a práva zmocnit k tomuto úkonu jiné osoby.


--------------------------------------------------------------------


Okresní soudu v Prostějově
Havlíčkova 3639/16A,
796 01 Prostějov

11 T 130 /2016

I.
Obžaloba je neodůvodněná, neboť je třeba shledat, že se obžalovaný obžalobou vytýkaného trestního činu nedopustil a je třeba jej zprostit obžaloby.
II.
Jak obecně známo, používá obžalovaný pěstované konopí k lékařským účelům. V této souvislosti obžalovaný nenakládal nedovoleně s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu § 283 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona trestního zákoníku, tj. bez povolení k nakládání s uvedenými látkami ve smyslu §§ 4 a 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „ZoNL“), neboť z důvodu nadřazenosti práva Evropské unie (dále jen „EU“) nelze na něj nahlížet, že by konal nedovoleně ve smyslu citovaného ustanovení trestního zákoníku, tj. že by konal bez povolení ve smyslu výše citovaných ustanovení ZoNL, a to z následujících důvodů.
III.
Ačkoliv § 24 ZoNL zakazuje pěstování konopí a tím de facto znemožňuje vydání povolení k nakládání s konopím dle §§ 4 a 8 uvedeného zákona, doznal tento absolutní prohibiční režim odchylky v podobě zákona č. 50/2013 Sb. Zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. , o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. , o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzv. zákon „konopí do lékáren“ (dále jen „ZKdL“), jež zavedl s účinností od 1. března 2014 legální režim pěstování konopí k lékařským účelům v podobě zejména nově zavedených §§ 24a a 24b ZoNL a § 79a ZKdL (dále jen „sporná ustanovení ZKdL“).
Podmínky pro pěstování konopí za lékařskými účely stanovené sporná ustanovení ZKdL jsou na základě ustálené judikatury Soudního dvora založené na rozsudku ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 54, vůči obžalovanému nevymahatelné z důvodu, že představují tzv. technický předpis ve smyslu směrnice 98/34/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES , které ačkoli měl, tak nebyly Evropské komisi (dále jen „Komise“) oznámeny.
K uvedenému závěru je třeba dospět na základě následujících skutečností:
Ustanovení §§ 24a 24b ZoNL představují čistě národní právní úpravu, tj. jejich přijetí není žádným způsobem požadováno unijními právními předpisy, což by vedlo ke zproštění ČR od povinnosti oznámit ZKdL Komisi dle čl. 10 odst. 1 první odrážka směrnice 98/34/ES.
V případě §§ 24a 24b ZoNL se jedná o technický předpis v podobě tzv. jiného požadavku ve smyslu čl. 1 bod 3 ve spojení s bodem 9 směrnice 98/34/ES, jehož neoznámení ve fázi návrh předpisu podléhá sankci nevymahatelnosti.
Dle čl. 1 odst. 3 směrnice se "jiným požadavkem" rozumí „požadavek […] kladený na výrobek zejména z důvodu ochrany spotřebitelů […], který má vliv na jeho spotřební cyklus po jeho uvedení na trh, […], pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit […] uvedení na trh“ daného výrobku.
Je nesporné, že §§ 24a 24b ZoNL stanoví požadavky na určitý výrobek, a sice konopí za léčebnými účely, uložené především z důvodu ochrany spotřebitelů.
Dále se požadavky §§ 24a a 24b ZoNL týkají používání výrobku ve smyslu čl. 1 bodu 9 směrnice 98/34/ES.
Mimoto se požadavky §§ 24a a 24b ZoNL týkají životního cyklu daného výrobku (konopí za léčebnými účely) po uvedení na trh. V předmětné věci dochází k uvedení výrobku na trh (nejpozději) při dodání konopí za léčebnými účely Státním úřadem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) provozovateli lékáren dle § 24 odst. 2 ZoNL.
To zcela odpovídá definic nařízení EU č. 2008/765/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/765/ES, kterým stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh stanovující obecnou definici pojmu „uvádění na trh“ definovaného jakožto „první dodání výrobku na trh“ (čl. 2 bod 2 daného nařízení), pod kterým je třeba rozumět „dodání výrobku k distribuci […] na trh […] v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně“ (čl. 2 bod 1 daného nařízení).
Je nesporné, že při dodání konopí za léčebnými účely Státním úřadem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) provozovateli lékáren dochází k dodání výrobku k distribuci na trh ve smyslu výše uvedeného. Tato činnost je vykonávaná za úplatu, jak vyplývá z § 24b odst. 2 ZoNL, jež stanovuje cenu za převod konopí provozovateli lékárně. Stejně tak je třeba na SÚKL v předmětném ohledu nahlížet jakožto vykonávající obchodní činnost v podobě subjektu, kterému byl státem svěřen obchodní monopol ve smyslu čl. 37 Smlouvy o fungování EU, což jednoznačně dokládá, že z hlediska unijního práva SÚKL v předmětném ohledu vykonává obchodní činnost ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení č. 2008/765/ES.
Sporná ustanovení ZKdL dále představují „podmínku“ vztahující se na používání dotčeného výrobku (konopí), která může významně ovlivnit jeho uvedení na trh. V této souvislosti je zřejmé, že distribuční monopol lékáren na základě sporných ustanovení ZKdL (viz např. výraz v § 24b ZoNL o dodávce konopí „výhradně provozovateli lékárny k přípravě léčivých přípravků dle kterého“) zásadní způsobem ovlivní uvedení na trh léčebného konopí v porovnání se stavem, kdyby bylo volně obchodovatelné za tržních podmínek nabídky a poptávky. Nutno si uvědomit, že konopí je samo o sobě léčebné, tj. pro jeho léčebné vlastnosti není třeba farmaceutického zpracování. Státní výmysl v podobě dodání konopí vybranými dodavateli SÚKL, jež jej dále dodá do lékáren, nemá samo o sobě léčebnou hodnotu, ale má zabránit legálnímu pěstování, užívání a obchodovatelnosti konopí za léčebnými účely, čímž jednoznačně významně ovlivňuje uvedení na trh v porovnání s ostatními volně obchodovatelnými výrobky.
Za účelem předejít účelovému argumentu, že konopí je omamnou látkou a tudíž nelze na ní nahlížet jako na běžný výrobek, lze jednoduše odkázat na rozsudek Soudního dvora ve věci C-137/09 Josemans, zejména body 37 až 41, v jehož rámci Soudní dvůr potvrdil význam omamných látek jako je konopí za léčebnými a i jejich a priori obchodovatelnost podléhající přezkumu unijním soudem z hlediska unijního práva.
Uvedené tvrzení o nutnosti oznámit ZKdL byla i potvrzena Parlamentním institutem Poslanecké sněmovny.
Důkaz: Stanovisko Parlamentního institutu
Nelze tak než dospět k závěru, že sporná ustanovení ZKdL představují technický předpis v podobě tzv. jiného požadavku ve smyslu čl. 1 bod 3 ve spojení s bodem 9 směrnice 98/34/ES, jehož neoznámení ve fázi návrh předpisu dle čl. 8 směrnice 98/34 vede k jejich nevymahatelnosti vůči obžalovanému, na kterého tak nelze hledět v tom smyslu, že nakládal nedovoleně s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu § 283 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona trestního zákoníku, resp. bez povolení k nakládání s uvedenými látkami ve smyslu §§ 4 a 8 ZoNL.

IV.
Obžalovaný dále namítá nevymahatelnost ustanovení § 1 odst. 1 ve spojení s přílohou 1, § 1 odst. 2 v spojení s přílohou 2 a § 2 ve spojení s přílohou 3 vyhlášky č. 221/2013 Sb., Vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
jež je ratione temporis na předmětnou věc aplikovatelná.
Ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 221/2013 Sb. stanoví ve spojení s přílohou č. 1 dané vyhlášky jakostní požadavky na léčebné konopí a představuje tak technickou specifikaci ve smyslu čl. 1 bod 2 směrnice 98/34/ES, tj. první kategorii technického předpisu ve smyslu čl. 1 bod 9 směrnice 98/34/ES.
Ustanovení § 1 odst. 2 ve spojení s přílohou 2 dané vyhlášky stanoví jakostní požadavky na léčebné konopí a představuje tak technickou specifikaci ve smyslu čl. 1 bod 2 směrnice 98/34/ES, tj. první kategorii technického předpisu ve smyslu čl. 1 bod 9 směrnice 98/34/ES.
Ustanovení § 2 ve spojení s přílohou 3 vyhlášky 221/2013 Sb. umožňuje pouze lékaři předepisování léčebného konopí a představuje tak jiný požadavek ve smyslu čl. 1 bod 3 směrnice 98/34/ES, tj. druhou kategorii technického předpisu ve smyslu čl. 1 bod 9 směrnice 98/34/ES.
Ačkoliv byla vyhláška č. 221/2013 Sb. Evropské komisi dle směrnice 98/34/ES oznámena, byla postoupena do oznamovací procedury v tzv. naléhavém režimu dle čl. 9 odst. 7 směrnice 98/34/ES, jež umožňuje přijetí technického předpisu bez nutnosti dodržet tříměsíční lhůtu dle čl. 9 odst. 1 směrnice 98/34/ES (viz body 11 a 12 notifikačního formuláře zaslaného Českou republikou Komisi v rámci předmětného oznámení.
Důkaz: Notifikačního formuláře zaslaného Českou republikou Komisi v rámci oznámení 2013/288/CZ
Jakožto výjimka z běžného režimu stanoveného čl. 9 odst. 1 směrnice 98/34/ES je třeba naléhavý režim čl. 9 odst. 7 směrnice 98/34/ES použít restriktivně, tj. pouze v míře nezbytné nutné a přičemž důkazní břemeno přísluší členskému státu.
Čl. 9 odst. 7 směrnice přitom zní:
Odstavce 1 až 5 se nepoužijí, je-li členský stát z naléhavých důvodů způsobených vážnými a nepředvídatelnými okolnostmi, které souvisejí s ochranou veřejného zdraví nebo s bezpečností, s ochranou živočichů nebo rostlin, nucen ve velmi krátké lhůtě připravit technické předpisy tak, aby byly neprodleně vydány a provedeny, aniž by byly možné jakékoli konzultace.“ (zdůraznění dodáno).
Je zřejmé, že při přijetí žádné naléhavé důvody způsobené vážnými a nepředvídatelnými okolnostmi související s ochranou zdraví neexistovaly.
Česká republika tudíž nebyla oprávněna použít naléhavou proceduru čl. 9 odst. 7 směrnice 98/34/Es při přijetí vyhlášky č. 221/2013 Sb. Na danou vyhlášku je tedy třeba nahlížet ve smyslu, že nebyla řádně Komisi oznámena dle čl. 9 odst. 1 směrnice 98/34 a tudíž jsou výše uvedena ustanovení této vyhlášky vůči obžalovanému nevymahatelné a nelze na něj hledět v tom smyslu, že nakládal nedovoleně s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu § 283 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona trestního zákoníku, resp. bez povolení k nakládání s uvedenými látkami ve smyslu §§ 4 a 8 ZoNL.

V.
nad rámec uvedeného se obžalovaný domnívá, že česká právní úprava nekonzistentním a nepřiměřeným způsobem omezuje volný pohyb léčebného konopí, čímž porušuje čl. 34 Smlouvy o fungování EU, jež zaručuje jednotlivcům svobodu volného pohybu zboží.
Důvod je ten, že vnitrostátní právní úprava v podobě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použiti než jine (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikaci omamného cannabis, jejichž léčebné použiti je naopak zakázáno.
Dle názoru obžalovaného brání čl. 34 Smlouvy o fungováni EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům (viz výše), uvedené české právní úpravě, která zcela nekonzistentně umožňuje pouze použiti nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstováni, výzkum a užíváni jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použiti.

VI.

S ohledem na výše uvedené žalovaný navrhuje, aby soud zprostil obžalovaného vinny.
Subsidiárně žalovaný požaduje, aby soud předložil Soudnímu dvoru žádost o řízení o předběžné otázce dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU týkající se souladu českých právních předpisů s právem EU.
Obžalovaný navrhuje následující znění předběžných otázek:
Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použiti naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanoveni v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovuji podmínky pro předepisováni, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použiti, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis a další požadavky na toto zboží?
Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že umožňuje pěstování konopí pouze vybraným dodavatelům a požaduje, aby veškery vypěstovaný cannabis pro léčebné použiti byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který jej dodá do lékáren, jež jsou jako jediné oprávněny konopí vydávat, technicky předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dane ustanoveni nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungováni EU vykládat v tom smyslu, že bráni vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použiti než jine (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikaci omamného cannabis, jejichž léčebné použiti je naopak zakázáno?
Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungováni EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že bráni vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použiti nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstováni, výzkum a užíváni jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použiti?

V Ospělově 17.2.2017

Přílohy
práva 001 

Zpráva od Komise - TRIS/(2013) 01392 
směrnice 98/34/ES 
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2013/0288/CZ - Notificare. 

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare. 

(MSG: 201301392.CS) 

1. Řádek se strukturovanými informacemi
MSG 001 IND 2013 0288 CZ CS 30-05-2013 CZ NOTIF 


2. Členský stát
CZ 


3. Odpovědné oddělení
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 
tel: +420 224 907 139 
fax: +420 224 907 122 
e-mail: eu9834@unmz.cz 


3. Zadávající oddělení
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 


4. Číslo oznámení
2013/0288/CZ - C10P 


5. Název
Návrh vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 


6. Dotčené výrobky
- léčivé a pomocné látky, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 


7. Oznámení podle jiného zákona


8. Hlavní obsah
Vymezení druhů a množství konopí, které je možné použít pro předepisování, při přípravě a výdeji individuálně připravovaných léčivých přípravků. 

Klíčová slova: léčivé přípravky, konopí 


9. Stručná formulace zdůvodnění
Důvodem vypracování návrhu vyhlášky je tlak veřejnosti a požadavky ze strany adresátů právní úpravy na uvolnění použití konopí pro přípravu léčebné využití. Byla přijata novela zákona o léčivech a novela zákona o návykových látkách, které umožňují používat konopí při přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků. Navrhovaná vyhláška pak stanovuje druh a množství používaného konopí. 


10. Referenční dokumenty - Základní texty
odkazy na základní texty: - Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
základní texty byly předány v rámci předchozího oznámení: 2013/0236/CZ 


11. Uplatnění zrychleného řízení
Ano 


12. Zdůvodnění zrychleného řízení
Důvod naléhavosti: 
Jak je uvedeno v bodu 8 notifikačního formuláře, byla na základě poslanecké iniciativy přijata novela zákona o léčivech a o návykových látkách. Novela uvedených zákonů umožňuje používat konopí v individuálně připravovaných léčivých přípravcích k léčebnému využití. 
Podstatou naléhavosti je skutečnost, že novelu zákonů je nutné urychleně "uvést v život" mimo jiné i tímto předkládaným návrhem vyhlášky tak, aby certifikované lékárny mohly léčebné přípravky s obsahem konopí připravovat a podstatně omezit nelegální prodej těchto přípravků. 
Každý další odklad ohrožuje zdraví pacientů, kteří si pořizují nelegálně připravované přípravky s neuvedeným a hlavně neznámým množstvím obsahu konopí. Tato situace podporuje nelegální pěstování a obchod s konopím, který se váže na další kriminální činnosti spojené s organizovaným zločinem. 


13. Důvěrnost
Ne 


14. Fiskální opatření
Ne 


15. Posouzení dopadu
Ano 


16. Hlediska TBT a SPS
Aspekt technických překážek obchodu (TBT) 

NE - Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod. 

Aspekt sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS) 

Ne - návrh není sanitárním nebo fytosanitárním opatřením 

NE - Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod. ********** 
Evropská komise 

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES 
Fax: +32 229 98043 

xx