Dne 6.4.2017 OSZ v Prostějově doložený důkaz, že soudci Okresního soudu v Prostějově, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího a Ústavního soudu ČR od roku 2010 opakovaně vědomě lhali, aby spor neposoudil Soudní dvůr, který je ve věci jediným zákonným soudem, leč předběžné otázky musí podat dle Lisabonské smlouvy (čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ) nejvyšší soud členské země Společenství.

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud v Prostějově
Okresní státní zastupitelství v Prostějově
11 T 130 /2016 – prekurzor - důkaz
Věc: Dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.2.2017 – prekurzor – reakce na výzvu OSZ V Prostějově (Mgr. Ivo Černík) ze dne 6.4.2017 při hlavním líčení sp. zn.11 T 130 /2016, aby žalovaný Dušan Dvořák doložil důkaz, že česká justice a žalobci nepravdivě tvrdí, že konopí je prekurzor, když schopnost čtení a porozumění textu by měla být u VŠ vzdělaných lidí nejen v justici samozřejmostí, zvláště pak, když je nepravdivé tvrzení 7 let kvalifikovaně napadáno!
Úvodem: Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se od roku 2010 marně domáhají u obecních, odvolacích a dovolacího soudu a 10 stížnostmi u ústavního soudu položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společností při výrobě konopí jako léku (sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a aktivní ústavní stížnost je opětovně k rozhodnutí OS v Prostějově, KS a NS v Brně a je vedena pod sp. zn. III.ÚS 3354/16), justice a exekutiva však v hrubém rozporu vůči úmluvám, judikatuře SDEU, ESLP, ČR vědomě nepravdivě trvdí, že
1. Konopí je prekurzor
2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách
3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise
aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhodují členské země.
Důkaz nepravdy, že konopí justice uvedla jako prekurzor a nejen pro sp. zn. 11 T 130 /2016 a sp. zn. III.ÚS 3354/16

Citace vědomě mylného usnesení senátu Ústavního soudu ČR sp.zn. II.ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012 o ústavní stížnosti Dušana Dvořáka (první obžaloba Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové u OS v Prostějově 2 T 104/2010) na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011 (opětovně a naposledy pak vědomě mylně vydáno prekurzorové usnesení u NS ČR dne 30.5.2016 sp.zn.6 To 323/2016 řešené aktivní ústavní stížnost sp. zn. III.ÚS 3354/16)

" ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
Dne 6.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady