Odůvodnění návrhu na vyloučení aktivních asistentů a soudců senátů č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 (věc: výroba a distribuce konopných drog)

Dle nálezů Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 je soud povinen náležitě odůvodnit své rozhodnutí. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “


  • První ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12  (první konfiskace ospělovské farmy dne 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 - najdete ZDE  Nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 13. 4. 2012 jako zjevně nedůvodné najdete ZDE Rozsudky Okresního soudu v Prostějově (27. 10. 2010) odvolacího soudu v Brně (9. 3. 2011) najdete ZDE  Usnesení Nejvyššího soudu (27. 10. 2011)  najdete ZDE   Usnesení obnovy řízení (6. 8. 2013) najdete ZDE  Odvolání proti usnesení (26. 5. 2015) o nezahájení obnovy řízení pro nové skutečnosti najdete ZDE 
  • Druhá ústavní stížnost č. j. IV. ÚS 4859/12 (druhá konfiskace ospělovské farmy dne 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 29. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  •  Třetí ústavní stížnost č. j. II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace ospělovské farmy dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013  najdete ZDE a opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 30. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost č.j.  II. ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014  s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 22.2.2014 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE 
  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete v angličtině  i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 
  • Šestá klíčová ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. října 2015 se sedmi dodatky odmítnutá projednat dne 14.4.2016 - najdete ZDE  
  •  Sedmá ústavní stížnost  č. j.  II. ÚS 396/2016 ze dne 4. 2. 2016  najdete ZDE  a klíčový dodatek ze dne 29. 4. 2016 najdete ZDE  Odmítnutá opětovně projednat dne 3. 5. 2016Studie prováděli (sestupně) ústavní justiční prekurzoroví chemici mezinárodních úmluv v letech 2012 – 2016 ve složení. 


Team Prekurzor 7 (III. ÚS 396/2016)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 6 (II. 3196/15)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 5 (I. ÚS 2431/15)

RSDr. Ludvík David, RSDr. Kateřina Šimáčková, RSDr. David Uhlíř

Team Prekurzor 4 (II. ÚS 289/14)

RSDr. Stanislav Balík, Radovan Suchánek, RSDr. Jiří Zemánek

Team Prekurzor 3 (II. ÚS 1311/13)

RSDr. Stanislav Balík, RSDr. Jiří Nykodým, RSDr. Dagmar Lastovecká

Team Prekurzor 2 (IV. ÚS 4859/12)

RSDr. Vlasta Formánková, RSDr. Miloslav Výborný, RSDr. Michaela Židlická

Team Prekurzor 1  (II. ÚS 664/12)

RSDr. Pavel Holländer, RSDr. Dagmar Lastovecká, RSDr. Jiří Nykodým

Vědomé lži justice 1.    Konopí je údajně prekurzor
2.    Nařízení o prekurzorech bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách
3.    Databáze TRIS a Směrnice 98/34/ES údajně vylučuje, že zákon o návykových látkách a zákon o léčivech jsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES
4.    Policie údajně měří obsah THC v souladu se zákonem, když, citujme nejvyšší soud " vychází z normy EU"
5.    Justice a exekutiva se údajně nemusí vyjadřovat k netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a unijní a české judikatury netrestnosti cannabisterapie a výzkumu, stejně tak k zákazu šetřit spáchané zločiny.
Klíčová pasáž prvního usnesení US č.j. II. ÚS 664/12, na které je pak už jen vždy odkázáno
".....Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát...."
.“
 Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Statutárním zástupcům ÚS, NS, NSZ a MSp ČR
Věc: Kárné podněty a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2016 č. j. SPR ÚS 312/16, Nejvyššího soudu  ze dne 20.9. 2016 č.j. Zin 139/2016, Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016 a Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV, viz souhrnně na http://predseda-vlady.blogspot.cz/(do 28.10.2016 na titulní straně)

Podklady k doložené justičně exekutivní korupci a kartelu při páchání a krytí spáchaných zločinů soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst. 4 TZ
I.             Dne 7. 9. 2016 jsme na vaši podatelnu podali žádost o informace ze dne 6. 9. 2016 k podezřelé organizované zločinecké skupině státních zástupců a soudců obecních, odvolacích, dovolacího a ústavního soudu (viz senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), kteří v doložených důkazech ve spisech a stanoviscích soudních znalců a znaleckých ústavů nevidí okaté porušení základních práv a svobod a porušení mezinárodních úmluv (zejména porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 267 Smlouvy o fungování EU) a zakazují prošetřit (označují za nedůvodné bez označení pachatelů, kteří zločiny způsobili) závažné zločiny spáchané soudci a státními zástupci na občanech ve výzkumném programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Tito státní zaměstnanci si ochraně vlastní trestné činnosti vymysleli, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že zákon o návykových látkách a léčivech není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a věc tedy není potřeba řešit Soudním dvorem, což je jasný justičně exekutivní kartel, viz ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na vědomě mylná rozhodnutí nejvyššího,  vrchního a krajských soudů a státních zastupitelství na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/  

II.           Tuto trestnou činnost soudců státních zástupců dosud kryjí předsedové nejvyššího a ústavního soudu a odmítají na tyto zkorumpované soudce podat návrh na kárné řízení, stejně tak opakovaně vědomě mylně a k ochraně zločinu rozhodl ministr spravedlnosti, a to i vůči státním zástupcům, zde je pak rovněž zcela nečinný nejvyšší státní zástupce ihned od svého nástupu do funkce, kdy byl o tomto nezákonném jednání informován, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.cz/  

III.         Jako poslední pokus o pochopení obludnosti popření právního státu a spáchaných zločinů státních zaměstnanců vystupujících jako organizovaná zločinecká skupina podali pastoři Konopné církve dne 22. 9. 2016 podnět ke kárným řízením předsedům nejvyššího a ústavních soudu a v doloženém „desateru“ přehledně sumarizovali zločiny státních zástupců a soudců, viz http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero.html
 
Odůvodnění odvolání k nevydání informací na žádost ze dne 7. 9. 2016 a odůvodnění podání kárného podnětu předsedy NS a ÚS a ministrem spravedlnosti a vrchním státním zástupcem (zde zahájení trestního řízení) na soudce a státní zástupce řešící trestní kauzy členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2008 – 2016 ve věci nedovolené výroby a distribuce konopných léčiv. 

I.             Na žádost číslo 1, citujme: Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech.“ Odpověděli povinní pod výše uvedeným číslem jednacím následovně: 

II.           Ústavní soud na žádost číslo 1 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice včetně 7 senátů ÚS mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů, přestože v řadě rozhodnutí ÚS je doložitelné a sám generální sekretář ÚS je osobně vyhledal a citoval, že nevyšetřování spáchaných zločinů je porušením základních práv. Žádáme kromě odvolání rovněž řešit kárný podnět na soudce výše označených senátů ÚS. Žádáme odvolací orgán informaci vydat, resp. sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS přijal. Doporučujeme prostudovat povinnost šetření trestních podnětů jako základního práva v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15
III.         Nejvyšší soud na žádost číslo 1 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů, přestože o tomto byl NS, NSZ, ÚS a MSp opakovaně informován. Žádáme řešit kárný podnět a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS přijal (viz prekurzorové senáty justiční korupce a kartelu 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016).
IV.         Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 1 napsalo, že žádosti nerozumí, aniž by napsalo, čemu nerozumí a neuvedlo žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů. Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal.
V.           Nejvyšší státní zastupitelství namísto zahájení a přikázání trestního stíhání a prošetření podnětů od roku 2009 cynicky napsalo, že jde o věc justice a žádost odložilo. Státní zástupci snad nemusí sledovat zákonnost, zvláště pak když jde o doložený organizovaný zločin? Žádáme řešit nejen kárný podnět na státní zástupce NSZ, obou VSZ a dalších nižších státních zastupitelství podílející se na vědomě nezákonných rozhodnutích, ale také žádáme informaci vydat, resp. sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu nejvyšší státní zástupce přijal. K žádostem 1 - 5 jako kárným/trestním podnětům doložme nálezy Ústavního soudu o povinnosti justice a také státního zastupitelství odůvodňovat rozhodnutí ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97.

VI.         Na žádost číslo 2, citujme: „Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte.“ Odpověděli povinní pod výše uvedeným číslem jednacím následovně:
VII.       Ústavní soud na žádost číslo 2 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice včetně 7 senátů ÚS mlčet k nevyjadřování se justice a žaloby k netrestnosti skutku členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), stejně tak neuvedl, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s §§ 28 a 31 trestního zákoníku a judikaturou lze realizovat cannabisterapii a výzkum. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda ÚS přijal.
VIII.     Nejvyšší soud a nejvyšší státní zastupitelství na žádost číslo 2 informace nevydalo (nepravdivě tvrdilo, že veřejné důkazy neexistují), ani nepřijalo žádné opatření. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS a vrchní státní zástupce přijali.
IX.         Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 2 rovněž napsalo, že žádosti nerozumí, aniž by napsalo, čemu nerozumí a neuvedlo žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k vytýkané netrestnosti skutku. Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal.

X.           Na žádost číslo 3, citujme: “Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte. Žádost doplňme důkazem vědomé lži justice z prvního rozhodnutí ústavního soudu (ÚS 664/12) napadající první rozhodnutí nejvyššího soudu (8 Tdo 1231 /2011) na které je pak jen vždy odkázáno. Citujme doloženou vědomou lež justice vyvrácenou zákonem o prekurzorech, kde konopí není uvedeno, judikaturou i soudně znaleckým posudkem PřF UP a stanoviskem Parlamentního institutu, MZ ČR a ÚNMZ, že tvrzení NS a ÚS je mylné a nepravdivé:„..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“.   Povinní odpověděli pod výše uvedeným číslem jednacím následovně:
XI.         Ústavní soud na žádost číslo 3 uvedl, že si není vědom ustanovení právního řádu, které by umožňovalo soudci (Ústavního soudu) lhát. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda ÚS přijal.
XII.       Nejvyšší soud a státní zastupitelství na žádost číslo 3 vědomě nepravdivě uvedli, že nemají informace, že soudci a státní zástupci lhali jako sedmilháři, nepřijali žádné opatření, aby tento organizovaný zločin demaskovali. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS a vrchní státní zástupce přijali.
XIII.     Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 3 s opakovaně od roku 2012 doloženou vědomou lží státních zastupitelství a justice napsalo, že lež státního zaměstnance v taláru je jeho právem na názor, což vylučují i nálezy ústavního soudu. Pokud jsou osoby v talárech součástí organizovaného zločinu a vědomě lživě odůvodňují své rozhodnutí, jde o jednoznačné kárné/trestní provinění, neboť tímto vědomě snižují úctu a respekt k justici a státnímu zastupitelství a právnímu státu, viz nález Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce.“ Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal.

Rozhodnutí na žádost 4 a 5 v odvolacím řízení nenapadáme.Dne 30. 9. 2016                       Miloslav Tetour, předseda správní radyKonopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
ÚS a NS, MSp a NSZ ČR

Věc: žádost o informace statutárním zástupcům výše uvedených orgánů veřejné moci, kteří na níže uvedené soudce a participující státní zástupce odmítají bez odůvodnění podat kárný/trestní podnět a řešit vážné porušení zákona, přestože je doloženo na důkazech, že tím kryjí závažné zločiny doložené poškozenými rodinami, lékaři i soudním znalcem v oboru soudního lékařství.
Žádáme vydat tyto informace
1.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech.

2.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte.

3.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte.

4.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou statutární zástupci výše uvedených orgánů justice a exekutivy neuvést vůbec žádné odůvodnění, když odmítají podat kárný/trestní podnět na níže uvedené soudce a participující státní zástupce.

5.   Sdělte, zda na základě jakého práva (správní, trestní, jiné) se se soudci a státními zástupci vede kárné řízení a které předpisy a ustanovení to upravují.

U ústavního a nejvyššího a soudu jde o „soudce“ (a participující „státní zástupce“ NSZ) těchto senátů:

Nejvyšší soud: senáty 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016

Ústavní soud: senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16

Děkujeme za váš zájem

6. 9. 2016                                Miloslav Tetour, MCA, předseda

Odesláno 7.září 2016 na adresy podatelen 


Příloha:
Výňatek z reakce vedoucího výzkumu na výzvu ředitelství policie Olomouckého kraje na doplnění níže uvedených otázek dle zákona č. 106/1999 Sb ke konfiskaci konopí v Ospělově v roce 2016 ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI

Ptáte se mne, abych doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky:

1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Doplnění:
1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?
2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí?
3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st. zástupci opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale také jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy?