Pokračování justičně exekutivního slalomu členů Open Royal Academy od 14.července 1990 - 1994- 2000 - 2004 - 2008 - 2012 - 2016 do adventu Slunovratu 2016
Cannabis is The Cure, z. s.
IČ 266 70 232
Tylova 963/2
779 00 Olomouc
korespondenčně Open Royal Academy,
Přichystalova 180/14
77900 Olomouc

k rukám Dušana Dvořáka, MMCA
předsedy správní radyVáš dopis zn./ze dne                                 Naše značka                                         Vyřizuje                          Brno
                         SI 176/2016                            Šťastná                   24.10.2016  

                                                                                                            
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


K Vaší elektronické žádosti došlé soudu dne 14. 10. 2016 sděluji na jednotlivé otázky následující:

Ad 1) 
Pod sp. zn. 24 Nc 909/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD.

Pod sp. zn. 22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti JUDr. Pavla Rychetského.

Pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti JUDr. Pavla Zemana.

Věci dostaly spisové značky v souladu s platným rozvrhem práce Městského soudu v Brně, platným ke dni zahájení řízení, a to s čl. 38, který mimo jiné říká, cituji:
„U nového nápadu systém přidělí spisovou značku postupně dle pořadí rejstříku 22Nc, 23Nc (50% nápad), 24Nc, 25Nc, 40Nc, 82Nc, 83Nc, 84Nc, 121Nc a 125Nc a tento postup se s dalším novým nápadem věcí opakuje. Pokud však specializovanému opatrovnickému soudci (rejstříky 40Nc a 40 seznamu věcí PaNc, 82Nc a 82 seznamu věcí PaNc, 125Nc a 125 seznamu věcí PaNc, 83PaNc, 23PaNc) napadne specializovaná věc, tak systém o odpovídající počet těchto napadlých věcí tento specializovaný rejstřík z rotačního principu vynechá a další nově napadlé nespecializované věci přidělí ve stejném počtu dalším rejstříkům v pořadí rotace tak, aby výsledkem byl stejnoměrný nápad věcí do všech opatrovnických rejstříků. U druhého a dalšího nápadu ve stejné věci je již původní spisová značka převedena do rejstříku P a tento nápad zase systém přidělí dle stanoveného algoritmu a determinant určených systémem ISAS jednomu z opatrovnických soudců k vyřízení (bez ohledu na to, který soudce původně věc vyřizoval a bez ohledu na přidělenou spisovou značku P tzv. stálého spisu dítěte), a to z toho důvodu, aby došlo ke stejnoměrnému vytížení soudců a soudních kanceláří.“
K rozdělení spisu 24 Nc 3151/2016 na tři výše uvedené spisy došlo dne 26. 7. 2016.

Ad2)
Návrh v právní věci sp. zn. 39Nc 255/2016 Městského soudu v Brně podal pan Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962. T.č. je obsah podání nejasný a neurčitý, neboť mu chybějí náležitosti ve smyslu ustanovení § 42 a § 79 zákona č. 99/1963 Sb. V tomto ohledu byl podatel ze strany soudu poučen a vyzván k doplnění nezbytných náležitostí svého podání. Ke spisové značce podatel žádné listinné důkazy nepřipojil, tudíž nemohlo být nic do dalších Nc spisů založeno, přeposláno apod. Se spisem sp.zn. 39Nc 255/2016 je ze strany příslušného soudce i nadále pracováno. Založen nebyl.

Ad 3)
Ve věci sp. zn. 24 Nc 909/2016 je zákonným soudcem Mgr. Ladislava Stará.

Ad 4)
K zapůjčení spisu sp. zn. 24 Nc 909/2016 MSZ v Brně dne 26. 9. 2016 došlo na základě jejich žádosti, podkladem je § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb.z., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.).

Ad5)
Jako poskytovatel informací v intencích zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tyto poznatky soud nemá.

Ad 6)
Neprošli, takové školení ani nebylo Justiční akademií organizováno.

Ad 7)
Dle § 19 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Ad 8)
Dle § 35 odst. 2 z. ř. s.

Ad 9)
Soud postupuje dle ustanovení § 35 odst. 2 z. ř. s.

Ad 10)
Není v kompetenci orgánu státní správy Městského soudu v Brně, je patrně v kompetenci orgánů činných v trestním řízení.


S pozdravem


  JUDr. Lidmila Adlerová v.r.
místopředsedkyně Městského soudu v Brněza správnost vyhotovení:
Hana Šťastná


Hana Šťastná                                                           
Sekretariát
Městský soud v Brně
Justiční areál v Brně, Polní 39, 608 01 Brno
tel.:         +420 546 531 472
fax :         +420 546 531 479
web:        http://www.justice.cz

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 14. října 2016 18:09
Předmět: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. k šetření podnětu ze dne 29. 6. 2016 doručeného dne 30.6.2016 na úpravu právní způsobilosti předsedu Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského.
Komu: msoud@msoud.brn.justice.cz, podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, info@konopijelek.cz, advokati@konopijelek.cz, media@konopijelek.cz

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 77900 Olomouc korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Městský soud v Brně, IČO: 00025062
Polní 39, 608 01 Brno,


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. k šetření podnětu ze dne 29. 6. 2016 doručeného dne 30.6.2016 na úpravu právní způsobilosti předsedu Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského.

K žádosti: Jak bylo uvedeno, MS v Brně od července 2016 opakovaně odmítal podavateli podnětu sdělit informaci, pod jakým číslem jednacím MS v Brně vede podnět na úpravu právní způsobilosti výše uvedených osob, které jsou důvodně podezřelými spolupachateli organizovaného zločinu, leč existuje nepatrná možnost, že nejde o zločince ochraňující osoby důvodně podezřelé ze zabití a zmrzačení občanů, ale osoby, u kterých je možné předpokládat mentální nezpůsobilost v důsledku neporozumění významu slov v českém jazyce (např. Alzheimerova choroba, různé formy demence a jiné funkční nebo organické poruchy mozku, nebo také těžký alkoholismus či jiná forma drogové závislosti event. psychóz, popř. mentální retardace). Dále bylo poukazováno na extrémní průtahy a obstrukce MS v Brně při šetření označených osob a zcela nesmyslné a nemístné opakované výzvy soudu vedené pod č.j. 39 Nc 255/2016 a č.j. 24 Nc 909/2016 namísto sdělení č.j. předmětných spisů.

Teprve dne  7.10.2016 MS v Brně odborné společnosti Konopí je lék,z.s. pod. č.j. SI 164/2016  uvedl, že  podnět Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 29. 6. 2016 je veden u MS v Brně pod č.j.  24 Nc 3151/2016 a byl dne 26. 9. 2016 zapůjčen Městskému státnímu zastupitelství v Brně.

Dále MS v Brně uvedl, že spis  24 Nc 3151/2016 byl soudkyní Mgr. Ladislavou Starou rozdělen dle jednotlivých osob na spisy č. j. 24 Nc 909/2016, 22 Nc 904/2016 (JUDr. Roman Bohdálek) a 23 Nc 906/2016 (JUDr. Ludmila Adlerová).
Dále MS uvedl, že soudci vyzvali podavatele podnětu k předložení zmocnění jednat za spolek Cannabis is The Cure,z.s. a dále vyzval podavatele podnětu k předložení lékařské zprávy a dalším úkonům dle § 35 z. ř. s.

Sdělte prosím tyto informace:
1)    Sdělte, pod kterým ze spisů č.j. 24 Nc 909/2016, 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016  je šetřena právní způsobilost u osob Pavel Rychetský, pod kterým č.j. je šetřen Pavel Šámal a pod kterým Pavel Zeman a zda je obligatorní řízení o úpravě právní způsobilosti označovat na MS v Brně značkou Nc a kdy konkrétně došlo k rozdělení spisu 24 Nc 3151/2016 na tyto tři výše označené spisy.

2)    Sdělte, kdo a kdy podal MS v Brně podnět, který je šetřen pod č.j. 39 Nc 255/2016 a co je meritem daného řízení. Pokud byl spis založen z moci úřední, sdělte, co k založení předmětného spisu vedlo. Sdělte, zda v tomto řízení doložené důkazy mentální nezpůsobilosti označených osob byly předány do spisů č.j. 24 Nc 909/2016, 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016 a pokud nikoliv, sdělte, co tomu brání, aby se tak stalo, když je to důvodné, aby byly spisy č.j. 24 Nc 909/2016, 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016 podepřeny důkazy.

3)    Sdělte, zda je soudkyní spisu č.j. 24 Nc 909/2016 soudkyně Mgr. Ladislava Stará, pokud ne, uveďte, kdo je zákonný soudce daného spisu.


4)    Sdělte, jaké konkrétní skutečnosti, podněty a zákonná ustanovení vedly dne 26. 9. 2016 k předání spisu s podnětem k úpravě právní způsobilosti označených osob k šetření na MSZ v Brně.


5)    Sdělte, zda je MS v Brně známo a zda bylo doloženo, že možná mentálně nezpůsobilý státní zástupce z MSZ v Brně (nebo rovněž zkorumpovaný státní zástupce) výše označené osoby odmítal šetřit za napomáhání zločinu a zneužití funkce nepodáním kárných/trestních podnětů, stejně jako od roku 2009 jiní důvodně podezřelí zločinci z organizované zločinecké skupiny u NZS, obou VSZ v Olomouci a Praze, řady KSZ (opakovaně například důvodně podezřelí mafiáni v talárech veřejné moci z KSZ v Brně zapojení do kartelu také aktivně a důkazně od roku 2009), stejně tak ÚOOZ od roku 2011 nebo od srpna 2016 nově ustanovený centrální útvar policie na podporu organizovaného zločinu, neboť jinak se ta banda zkorumpovaných zločinců „pomáhat a chránit zločin mafie v talárech“ označit nedá. Před měsícem nám přes opakovaná ujištění GIBS, že pouze tento útvar je oprávněn justičně exekutivní kartel a korupci šetřit, sdělil snad už pošesté, že není oprávněn šetřit mafiány v talárech, což všechna SZ zapojená do organizovaného zločinu kvitují s povděkem a nevyhodnocují jako nezákonné rozhodnutí včetně tzv. Cataniho v sukních z VSZ v Praze.  Stručně řečeno, copak není MS v Brně známo, že na státních zastupitelstvích vládne mafie, která všechny tyto podněty s důkazy o zločinech (plné stohy) zakáže vyšetřovat? Jen škody způsobené konfiskacemi farmy v Ospělově v letech 2009 -2015 (letos si státem placení mafiáni nedovolili přijet) byly NS a US v dovoláních a stížnostech vyčísleny na 5 miliard ve vztahu k prevenci amputace tzv. diabetické nohy (v ČR přes 10 tisíc ročně dle UZIS), dle studie Diabetologického centra v Praze jsou pouze zdravotnické náklady rok po amputaci cca 500 tisíc Kč, chybí náklady - cena za utrpení a sekundární nemoci a cena za sociální vyloučení.


6)    Sdělte, zda soudci a soudní úředníci spisů č.j. 24 Nc 909/2016, 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016 prošli školením, kde se dozvědí, že ve veřejném rejstříku na serveru ministerstva spravedlnosti je patrné, kdo jsou osoby oprávněné jednat za určitý právní subjekt.


7)    Sdělte, na základě jakého ustanovení jakého předpisu žádá MS v Brně jiné důkazy, než veřejný rejstřík dokládají oprávnění jednat za právnickou osobu a zda opět nejde jen a jen o zdržovací taktiku a průtahy.


8)    Sdělte, na základě jakého ustanovení jakého předpisu žádá MS v Brně po našem právním zástupci poškozeních (dle předmětných §§ o. z., o.s.ř., s.ř.s. a t.ř.- viz veřejné stanovy) znát lékařské zprávy označených osob, které mají být předmětem šetření, když lékařské zprávy těchto osob vlastnit nesmíme a má být předmětem posuzování a pokud snad my máme dodat nějaké lékařské zprávy, sdělte, zda soudci MS v Brně neví, že právnické osoby mohou být ze zákona registrovány pouze a jen osobami právně způsobilými. Pokud se z uvedeného obsahu sdělení domníváte, že jde opět o zdržovací taktiku a průtahy MS v Brně, toto nám sdělte a konejte!


9)    Sdělte, na základě jakých skutečností nepovažujete za dostatečné sdělení k zahájení řízení o úpravě právní způsobilosti, když vám bylo na důkazech doloženo, že uvedená organizovaná zločinecká skupina krytá výše označenými osobami odmítala šetřit zločiny doložené soudním znalcem již 11. 5. 2011 a aby se státem placení úředníci a soudci vyvinili z obžaloby dle §§ 401 a 149 ve 4. odst. t. z., tak si vymysleli, že konopí je prekurzor (o čemž rozhoduje členská země EU, o konopí Soudní dvůr, kam uvedení zakazují v rozporu s čl. 267 SFEU poškozeným přístup s předběžnými otázkami) a podobná kárná provinění uvedená v podnětu pastorů Konopné církve z 22. 9. 2016 předsedovi ÚS a NS, což by mohl být takový malý test jejich právní způsobilosti. Uvedení označení se dosud k poslednímu podnětu na kárná řízení se soudci na NS a ÚS nevyjádřili. Stejně tak zkorumpovaný kartel je ale také u ESLP i Evropská komise, kteří od roku 2012 opakovaně dělají, že zase neumí anglicky a francouzsky, byť jsou to úřední jazyky ESLP, EK a SDEU.


10) Sdělte, zda je ve vaší (nebo čí konkrétně - označte) kompetenci zastavit důvodně podezřelou organizovanou zločineckou skupinu (nebo partu mentálně handicapovaných) na ÚS ve složení Radovan Suchánek, Jan Fiala a Jaroslav Fenyk, která v rozporu s judikaturou a zákony v předchozích ústavních stížnostech opakovaně odmítla nešetření spáchaných zločinů doložených soudním znalcem uznat jako porušení základního práva a vědomě lhala, že konopí je prekurzor, aby nepředala věc Soudnímu dvoru atd., když dodatek osmé ústavní stížnosti ze dne 28.9.2016 č.j. IV.ÚS 3238/16 na opětovně odmítavé rozhodnutí NS (nyní č.j. 6 Tdo 323/2016) ve věci zapřeného práva na výzkum a léčbu konopím podaný dne 10.10.2016 nám neznámá osoba na ÚS převedla na č.j. III.ÚS 3354/16 a vyšachovala tak z projednávání soudce senátu č.j. IV.ÚS 3238/16, kteří dosud ani jeden neměli příležitost prověřit své znalosti českého jazyka a doložit schopnost porozumět textu a významu slov a důkazů u ústavních stížností členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), jako to činili označení důvodně podezřelí spolupachatelé (ev. mentálně nezpůsobilí).


Děkujeme za zájem a čas, který jste vyřizování žádosti věnovali.


S přáním pevného zdraví a pevných jistot právního státu

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Dne 17. 10. 2016 bude podání MS v Brně pravděpodobně řádně zaevidováno podatelnou a ověřena způsobilost (náležitosti) žádosti a přiděleno č.j. a zahájena lhůta 15 dní k rozhodnutí do 4.11.2016