Čtvrtá ústavní stížnost - rozhodnutí

Text čtvrté ústavní stížnosti najdete ZDE
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti D. D., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Klimešem, advokátem, se sídlem Wellnerova 1215/1, Olomouc, proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně č. j. 5 KZT 70/2013-16 ze dne 25. 11. 2013, a usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově č. j. ZT 108/2013-90 ze dne 25. 10. 2013, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 283, § 284, § 285 a § 286 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 22. 1. 2014, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, jimiž měla být porušena jeho ústavní práva garantovaná čl. 1, čl. 2 odst. 1 - 3, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 4 odst. 1 - 4, čl. 5, čl. 10 odst. 1 - 3, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 3, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 20 odst. 1, čl. 23, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 1, čl. 31, čl. 36 odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 1 a 2, čl. 39 a čl. 40 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně navrhuje zrušit ustanovení § 283, § 284, § 285 a § 286 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr. zákoník"), a to z důvodu nepřípustného, krutého a letitého omezování základních práv a svobod státními orgány České republiky.

Napadeným usnesením Okresního státního zastupitelství v Prostějově bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno trestní stíhání vedené proti stěžovateli pro skutek kvalifikovaný jako pokus přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 21 odst. 1, § 283 odst. 1 tr. zákoníku, neboť stěžovatel nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný. Stížnost stěžovatele byla dalším napadeným usnesením Krajského státního zastupitelství v Brně podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná.

Stěžovatel se domáhá zrušení napadených usnesení a žádá řádné projednání jeho věci soudem, přičemž tvrdí, že se žádného trestného jednání nedopustil. Vyslovuje přesvědčení, že okolnost, že byl shledán nezpůsobilým k vytýkanému skutku, má za cíl jen a pouze zastřít nemožnost odsoudit ho za jeho činy. Poukazuje na skutkový stav předcházející napadeným rozhodnutím, na proces, v němž byl pravomocně odsouzen, a který byl přezkoumáván Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 664/12, a na další obvinění v souvislosti s pěstováním a nakládáním s konopím, které jako vedoucí výzkumu "Konopí je lék" poskytoval nemocným. Orgánům veřejné moci vytýká, že nebyla nijak zohledněna jeho námitka, že z hlediska pokroku vědy nelze ignorovat individuální a společenský prospěch léčení určitých nemocí pomocí konopí, resp. kanabinoidů. Vypěstování rostlin konopí si na jeho výzkumnické farmě objednaly za účelem léčebným osoby, které měly před vstupem do výzkumu informovaný souhlas, musely splnit řadu podmínek a činily tak s vědomím ošetřujícího lékaře. Podle stěžovatele z rozsudku Soudního dvora EU ve věci Josemans vyplývá, že se používání návykových látek pro léčebné účely těší ochraně komunitárního práva a národní právní úprava, která kriminalizuje takové jednání, je zjevně protiprávní. Upozorňuje na to, že Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k notifikaci zákona o návykových látkách dle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES, moc výkonná a zákonodárná tak svým jednáním vyvrátila tvrzení soudů, že zákon o návykových látkách se nemusí notifikovat. Věří, že Ústavní soud shledá uvedené důkazy dostatečnými, jinak nechť využije své pravomoci a předloží předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Stěžovatel se domnívá, že v takovém kontextu nemůže být náhodou, že došlo k jeho shledání nepříčetným ze spáchání vytýkaných skutků. Psychiatrický posudek je podle jeho názoru výlučně opřen o jeho velice kontroverzní umístění v psychiatrickém zařízení v roce 2003, což nesplňuje požadavky judikatury Evropského soudu pro lidská práva o nutnosti specifických důkazů, že stěžovatel není schopen se sám o sebe postarat nebo že představuje nebezpečí pro jiné osoby. Stěžovatel s poukazem na další v ústavní stížnosti blíže rozvedené důvody vyslovuje názor, že opatření ohledně zbavení jeho svéprávnosti mají pomoci státním orgánům, které ho nemohou shledat vinným - s ohledem na neoznámení zákona o návykových látkách - zprostit se své úlohy a odpovědnosti za řádné projednání věci. Poukazuje též na to, že objem účinné látky v rostlinách, které u něj byly zajištěny, nebyl řádně zjištěn, protože žádná policejní metodika k měření THC v konopí neexistuje.

Ústavní soud předesílá, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v ustanovení § 43 přiznává Ústavnímu soudu v zájmu racionality a efektivity jeho řízení pravomoc posoudit přijatelnost návrhu předtím, než dospěje k závěru, že o návrhu rozhodne meritorně nálezem. V této fázi řízení je zpravidla možno rozhodnout bez dalšího jen na základě obsahu napadených rozhodnutí orgánů veřejné moci a údajů obsažených v samotné ústavní stížnosti, případně z příslušného spisu. Tato relativně samostatná část řízení nemá kontradiktorní charakter.

Ústavní soud opakovaně konstatuje, že ústavní stížnost je ve smyslu § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu zjevně neopodstatněná také v případě, kdy v ní namítané stejné tvrzení o porušení základního práva a svobody bylo již dříve Ústavním soudem posouzeno, a z něj vycházející (obdobná) ústavní stížnost byla shledána nedůvodnou nebo neopodstatněnou; jinak řečeno, je-li napadené rozhodnutí obecného soudu konformní s dříve vyslovenými závěry Ústavního soudu, není důvod pro zásah do jeho rozhodovací činnosti.

Skutkově i právně shodnou problematiku Ústavní soud již řešil, a to na základě obsahově obdobných ústavních stížností téhož stěžovatele podaných proti dalším usnesením Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského státního zastupitelství v Brně, jimiž byla pro nepříčetnost stěžovatele v době spáchání činů zastavena jeho další dvě trestní stíhání pro jednání kvalifikovaná jako zvlášť nebezpečný zločin výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Ústavní soud obě tyto ústavní stížnosti odmítl jako zjevně neopodstatněné, neboť neshledal, že by napadenými rozhodnutími o zastavení trestního stíhání byla porušena stěžovatelem tvrzená ústavní práva (viz usnesení sp. zn. IV. ÚS 4859/12 ze dne 29. 5. 2013 a usnesení sp. zn. II. ÚS 1311/13 ze dne 30. 5. 2013, dostupná na http://nalus.usoud.cz). Od závěrů vyslovených v uvedených rozhodnutích Ústavní soud neshledal důvod se jakkoliv odklánět a v podrobnostech na ně odkazuje.

I v nyní posuzované věci stěžovatel založil svou argumentaci na přesvědčení, že jeho jednání není v rozporu se zákonem, a že orgány činné v trestním řízení se konstatováním o jeho nepříčetnosti vyhýbají řešení případu ve prospěch stěžovatele. Jak je však patrné z odůvodnění napadených usnesení, policejní orgán se musel primárně zabývat otázkou, zda stěžovatel netrpí duševní poruchou, která by mohla v době spáchání činu vyloučit nebo snížit jeho příčetnost, neboť o tom v průběhu trestního řízení vznikly důvodné pochybnosti. Proto opatřením podle § 105 odst. 1 tr. ř., s odkazem na § 116 odst. 1 tr. ř. nařídil vyšetření jeho duševního stavu soudní znalkyní z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, přičemž ze závěrů vypracovaného znaleckého posudku vyplynulo, že u stěžovatele bylo diagnostikováno závažné duševní onemocnění, pro něž v době spáchání činu nebyl schopen svoje jednání ovládat a nebyl ani schopen rozpoznat jeho společenskou nebezpečnost.

Podle čl. 39 Listiny jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Pro posouzení projednávané věci je rozhodné ustanovení § 26 tr. zákoníku, podle něhož ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Pokud k takovému závěru přibraná znalkyně dospěla, neměl policejní orgán jinou možnost, než trestní stíhání stěžovatele zastavit z důvodu § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř., neboť nebyla naplněna jedna ze základních podmínek trestní odpovědnosti - příčetnost pachatele v době spáchání jednání, v němž by mohl být spatřován trestný čin. Je přitom nerozhodné, že stěžovatel s řádně odůvodněnými závěry napadených usnesení nesouhlasí a polemizuje s nimi. Jak připomněl Ústavní soud ve shora uvedeném usnesení sp. zn. II. ÚS 1311/13, není zaručeno právo určité osoby, aby jiná osoba byla stíhána a odsouzena, protože trestní řízení představuje toliko vztah mezi pachatelem a státem, český trestní proces tradičně není ani založen na principu, že by měl někdo oprávnění, aby proti němu bylo vedeno trestní stíhání. K porušení základních práv proto zásadně nemůže dojít tím, že proti někomu není vedeno trestní stíhání vůbec, ani tím, že je zahájené trestní stíhání ukončeno, aniž by o něm rozhodoval meritorně soud.

S ohledem na výše uvedené se Ústavní soud již nezabýval tvrzením stěžovatele, že jeho jednání není s ohledem na různá rozhodnutí Evropské komise a Evropského soudního dvora společensky škodlivé ani trestné. Obdobné námitky ostatně Ústavní soud přezkoumával již v řízení vedeném na základě jiné ústavní stížnosti stěžovatele pod sp. zn. II. ÚS 664/12, a neshledal je opodstatněnými. Ústavní soud v něm mj. akceptoval závěr soudu, že nejsou dány žádné okolnosti, které by vytvářely podmínky pro to, aby byla věc v rámci předběžné otázky předkládána Soudnímu dvoru Evropské unie, když neshledal žádné rozpory ve stávající právní úpravě týkající se drog, event. návykových látek v České republice s evropskými právními normami vydanými v této oblasti a také trestněprávní úprava obsažená mj. i v ustanovení § 283 tr. zákoníku s těmito evropskými normami plně koresponduje. Součástí uvedené ústavní stížnosti byl i akcesorický návrh stěžovatele na zrušení ustanovení §§ 283 až 286 tr. zákoníku, který Ústavní soud také odmítl. I na tyto své dřívější závěry, vyslovené v usnesení sp. zn. II. ÚS 664/12 ze dne 13. 4. 2012 Ústavní soud plně odkazuje v souvislosti s opětovně vznesenými návrhy na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie a na zrušení ustanovení § 283 až § 286 tr. zákoníku.

Ústavní soud tedy neshledal, že by vydáním napadených rozhodnutí došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele. Nezbylo mu proto, než ústavní stížnost a s ní spojený návrh na zrušení zákonných ustanovení mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 2 písm. a), b) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2014


Stanislav Balík, v. r.
předseda senátu


Ústavní soud, Joštova 8, Brno, Česká republika
© 2006 AutoCont CZ, a.s.