Ústavní soud pod č.j. SPR ÚS 578/15 dne 9.září 2015 např. k implementaci Nařízení ES do zákona, nález č.j. Pl.ÚS 50/04 ze dne 8.3.2006Mgr. Radomíra Dvořáková, narozena 18. 5. 1963, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ústavní soud České republiky

Žádost o informace dle zákona o informacích

Vážený ústavní soude,

Ústavní soud v sedmi správních rozhodnutích ve dnech 22. 6. 2015 - 28. 8. 2015 Spr. ÚS 433/15  rozhodl o řadě skutečností rozhodných pro ústavní stížnost mého manžela týkající se porušení evropského, unijního a českého práva ve věci výzkumu a aplikace Cannabisterapie.

Souhrnně uvedeno na http://pravnistat.blogspot.cz/

Sdělte prosím

1)   Existuje kromě rozsudku NS o netrestnosti cannabisterapie z ledna 2008 v rámci nového trestního zákoníku judikatura či jakékoliv jiné rozhodnutí ČR, že v souladu § 28 a 31, ods. 1 trestního zákoníku nelze ochránit své zdraví a dosáhnouti společenského prospěchu, než pěstováním a zpracováním konopí?  Zvláště pak za situace, když měsíc terapie stojí občana i přes 50 tisíc Kč/měsíčně.

2)    Existuje judikatura,  kterému orgánu hlásit pěstování konopí do 100 m2/osobu, když dle § 29 zákona o návykových látkách se od 20.5.2004  hlásí pěstování konopí až nad 100 m2 Celní správě?

3)    Existuje judikatura, jaký význam má slovo pokusnické zacházení s konopím zakotvené do 1. 4. 2013 v § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách a od 1. 4. 2013 do 1. 1. 2014 limitované zacházením s konopím s obsahem do 0,3% THC a od 1. 1. 2014 s vypuštěním slova pokusnické účely ze zákona.

4)    Existuje judikatura, která ze tří zcela odlišných definic rostliny konopí na obsah účinných látek uvedená v § 2 písm.d)  zákona o návykových látkách je určena pro trestní právo v případě zacházení s konopím?

5)    Je po rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 stále součástí právního řádu ČR jako netrestné posuzováno jednání občana, že teprve pěstování více než 5 rostlin konopí s obsahem nad 0,3% THC zakládá důvod pro zahájení trestního řízení z důvodu nepovoleného pěstování a do 5 rostlin konopí jde o přestupek?

6)   Existuje judikatura či jiné rozhodnutí ČR, že byli nějací ČR placení zaměstnanci včetně soudců odsouzeni za zločiny dle § 401 nebo § 149 trestního zákoníku?

7)   Existuje judikatura a konkrétní odborné důkazy, že je konopí prekurzor?

8)   Existuje judikatura že lze Nařízení ES přímo implementovat do zákona?


Pokud ano a judikatura existuje, odkažte prosím nebo citujte odůvodnění.

Dovolím si shrnout dosavadní klíčové informace US:

1)   Neexistuje judikatura, co je míněno pojmem izolovat pryskyřice konopí dle § 15, písmeno e) zákona o návykových látkách
2)   Neexistuje judikatura, zda je rozhodnutí soudů a údajné nepotřeby notifikace změn zákona o návykových látkách při výrobě konopí a naopak opačné rozhodnutí exekutivy realizující notifikaci dle mezinárodních závazků nadřazené či podřazené.
3)    Neexistuje  judikatura, jak se určí vzorek konopí pro laboratorní měření obsahu THC v konopí.
4)   Ústavní stížnost je podána dva měsíce od doručení posledního rozhodnutí advokátovi.
5)   Podat kárnou žalobu na ústavní soudce není povinností, ale možností.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Olomouci dne 1.9.2015                Radomíra Dvořáková