Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 10.7.2015 k Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004

Vážený pane Dvořáku,

na Váš dotaz vznesený dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 7. 2015, který zní „Sdělte prosím, jakém konkrétní nařízení ES o prekurzorech (uveďte číslo jednací) je transponováno do zákona o návykových látkách a měl je Ústavní soud od roku 2012 vždy na mysli, viz všechna č. j. od prvního rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 664/12…“, uvádím následující. 

Vámi citované usnesení sp. zn. II. ÚS 664/12 ve svém odůvodnění odkazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství (cituji: „…zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“), přičemž v citaci uváděný § 1 odst. 1 zákona odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.

To je vše, co mohu k Vašemu dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb. objektivně uvést, neboť není účelem a předmětem zákona, aby povinný subjekt touto formou „dotvářel či dovysvětlovával“ předchozí soudní rozhodnutí.


S pozdravem

Ivo Pospíšil  


JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

generální sekretář
Ústavní soud, Joštova 8, Brno

Žádost o informace 


Vážený pane generální sekretáři
Dovolte prosím přeformulovat žádost o informace panu předsedovi Rychetskému tak, aby byla přesně dle zákona, neboť je v souladu s judikaturou zaslána elektronicky a dle sdělení ministerstva spravedlnosti uzavřené kauzy podléhají informačnímu zákonu.

Sdělte prosím, jaké konkrétní Nařízení ES o prekurzorech (uveďte číslo jednací) je transponováno do zákona o návykových látkách a měl je ústavní soud od roku 2012 vždy na mysli, viz všechna č.j. od prvního rozhodnutí sp.zn. II. ÚS 664/12  uvedené  v zakázané otázce Soudnímu dvoru EU od roku 2010 číslo 1 na http://europe-cannabis.eu/, když pod vedením soudce zpravodaje profesora Hollandera učinil zásadní celosvětově unikátní trojedinné rozhodnutí o tom, že lze transponovat Nařízení ES do zákona, že je cannabis prekurzor a že CR má vyjímku v EU a nemusí notifikovat novelizace výroby cannabis dle povinnosti Směrnice 98/34/ES jako ostatní státy EU. ÚS vždy rozhodl bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění a odmítl stížnost řádně projednat již při první ústavní stížnosti II. ÚS 664/12  napadající vědomě mylné rozhodnutí rozhodnutí nejvyšší soudu sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011 při - což je hlavní - doložení (lékaři) důkazů o porušení kardinálních čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a spáchání ZLOČINŮ dle § 149, resp. 401 trestního zákoníku zakázaných vyšetřovat státními zastupitelstvmi, jak bylo ÚS opakovaně dokládáno i s žádostmi o policiejní ochranu od roku 2009 a povolení k výzkumu a výrobě léčiv z cannabis od roku 2000, viz ústavní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva odmítnuté po roce a půl projednávání právní přípustnosti rovněž bez jakéhokoliv odůvodnění přesto, že morální a odborní  impotenti jako rektor Univiverzity Karlovy profesor MUDr. Tomáš Zima jako odborný garant nenotiikované novely č. 50/2013 Sb. povolili občanům získat v lékárně cannabis za cca 10 - 50 tisíc Kč měsíčně jen ke kouření a neomamné metody a neomammný cannabis je těmito ťulpasy zakázán, nehledě na obstrukce se získáním předpisu a léčbou pod dozorem policie. 
 
1) Děkuji předem ústavnímu soudu za uvedení čísla jednacího dané normy ES o prekurzorech, která byla transponována do zákona, neboť ji opět NS použil i přes doložení prvnní české notifikace exekutivou od vstupu do EU po mých letitých apelech všem členům vlády a parlamentu se zdůrazněním miliardových škod na státním rozpočtu a tunách dalších důkazů o vědomých zločinech justice a exekutivy. Viz Sp.zn. 11 Tdo 181/2015, bohužel dosud nezveřejněno. 
2) Pokud by snad ústavní soud ze zákona o svobodném přístupu k informací jako jediný veřejný orgán v ČR věděl, kterým směrem vychází policie z unijní normy měření THC v cannabis, jak prvně od vstupu do EU a povolení pěstovat cannabis od 20.5.2004 bez hlášení úřadům do plochy do 100m2/osobu (nenotifikovaný § 29 ZoNL) rovněž na straně 11 uvedl pod sp.zn. 11 Tdo 181/2015 nejvyšší soud , zda policie při měření vychází doleva, doprava, či středem přímo do vězení, toto prosím sdělte rovněž. 


3)
Pokud by snad ústavní soud ze zákona o svobodném přístupu k informací jako jediný veřejný orgán v ČR věděl, co si mají občané představit jako jednání porušující (NENOTIFIKOVANOU změnu) § 15 písm. e) ZoNL, toto sdělte, neboť to neví žádný český exekutivní orgán ani okresní a krajský soud či státní zastupitelství a NS to uvedl ve svém rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011 k první ústavní stížnosti (a konfiskaci) bez jakéhokoliv odůvodnění a popisu  skutku, jen si tak vystřelil paragraf z voleje, abych měl co číst.
+ ) Předpokládám, že pokud je má 5 ústavní stížnost podaná jednoznačně ve veřejném zájmu (200 - 300 tisíc občanů nejméně) a bude žádáno ve veřejné projednání celým plénem, stačí to uvést v záhlaví
Soukromě k výše uvedeným třem žádostem a komentáři sděluji, že se soudruh ministr vnitra bude díky aktivitě exprimátora Olomouce a poslance Martina Novotného potit před celou Sněmovnou, neb nereaguje ani na stížnosti na mlčení k interpelaci, jaktože policie nemá vůbec žádný právní předpis na měření obsahu THC v cannabis a nemá zkonfiskovaný cannabis nikdy ani zvážen a současně vykazuje nadlimitní obsah THC u uznaných i neuznaných odrůd, to i přesto, že ústavní soud nálezempod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2012 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., na které jsem marně odkazoval, které pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku v novelizovaném vládním nařízení č. 4/2012 Sb. v příloze č. 1.A.1. definovalo nově cannabis pro měření obsahu THC způsobem odpovídajícím nezávaznému doporučenému a nikdy nezveřejněnému pracovnímu postupu měření obsahu THC policií, kterážto definice je však v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i unijní právní normou v době legality pěstování cannabis od 20.5.2004. Do 4.1.2012 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny cannabis“, tedy včetně kořene (přijato týden poté, co jsem dostal cenu vlády za vzdělávání v cannabisterapii a před prvním obviněním a žalobou), policie měří THC z pár gramů zákonem nedefinovaného toxikomanického materiálu již od 20.5.2004, což se asi soudruhu ministru financí nebude vůbec líbit, viz první ústavní stížnost a škody za první konfiskaci  na http://nahrada-skody.blogspot.cz/

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/