Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 6.8.2015 k podjatosti ústavního soudce a odpovědnost soudce za jeho nezákonné rozhodnutíVážený pane, 

níže reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 7. 2015.

1)     V ústavní stížnosti lze uplatnit námitku podjatosti soudce Ústavního soudu podle § 37 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu; důvody vyloučení soudce jsou uvedeny v § 36 téhož zákona.

2)     Problematika kárného provinění a řízení je upravena v § 132 a násl. zákona o Ústavním soudu; o zahájení kárného řízení rozhoduje předseda Ústavního soudu, jemuž lze podat v takové věci podnět. Kárné řízení lze vést toliko proti osobě, která je aktuálně soudcem Ústavního soudu, přičemž řízení lze zahájit pouze do jednoho roku ode dne, kdy k jednání, které je důvodem k zahájení kárného řízení, došlo (§ 134 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

3)     Za rozhodovací činnost soudce odpovídá Česká republika podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Ta je oprávněna za určitých podmínek požadovat náhradu škody po soudci. Podmínkou je, že příslušné rozhodnutí bylo prohlášeno za nezákonné a vina soudce byla zjištěna v kárném či trestním řízení (§ 17 odst. 2 zákona). Nejsem si vědom soudní judikatury, která by připouštěla přímou žalobu proti soudci podle obecných občanskoprávních předpisů.  

S pozdravem
Ivo Pospíšil     

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář
Ústavní soud, Joštova 8, BrnoOznámení Krajské policie Olomouckého kraje ve věci soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové dne 17.8.2015 pod č.j. KRPM-98008-1/ČJ-2015-140066-PR

Podání  manželů Dvořákových ze dne  3.8.2015 vedené pod  č.j. KRPM-98008/ČJ-2015-140066 s důkazy od OS Praha 3 (ze dne 31.7.2015 sp. zn. 53 Si 145 /2015 a č.j. 53 Si 145/ 2015-3), že JUDr. Markéta Písaříková z Obvodního soudu Praha 3 nebyla nikdy zákonnou soudkyní ani Dušana Dvořáka, ani Radomíry Dvořákové a ani nikdy nevyřizovala žádná jejich podání ve správním řízení a získala od Mgr. Ilony Otrubové z OS Prostějov dne 3.8.2012 a vydala dne 29.8.2012 pachatelům trestných činů nejen vůči rodině Dušana Dvořáka zdravotnický psychiatrický posudek na Dušana Dvořáka  ze dne 1.7.2012 od MUDr. Jiřího Bilíka pro OS Prostějov k trestnímu řízení č.j. 2 T 65/2011, bylo dne 17.8.2015 pod č.j. KRPM-98008-1/ČJ-2015-140066-PR podstoupeno MSZ v Praze k dozoru postupu  OS Praha 3 nad vyšetřováním trestního podnětu (také) manželů Dvořákových u Policie Praha 3 ze dne 12.2.2014 s označením důkazních listin ve spisech u OS Praha 3 a citovaných v rozhodnutích OS Praha 3 dne 31.7.2015 pod sp. zn. 53 Si 145 /2015 a č.j. 53 Si 145/ 2015-3.

.