Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 28.8.2015 předsedou rozhodl o nepovolení zahájení kárného řízení s ústavními soudci

Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 28.8.2015

Vážený pan ministr spravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Prostřednictvím
Ústavního soudu ČR

Věc: Odvolání a stížnost proti rozhodnutí povinného č. j. Spr. ÚS 433/15 ve spojení s žádostí ministru spravedlnosti o podání dovolání ve věci porušení mezinárodních dohod a zákonů v neprospěch odvolatele/stěžovatele označenými rozhodnutími povinného v letech 2012 – 2014

Vážený pane ministře

1)    Jak je doloženo na důkazech (1), povinný v pěti rozhodnutích č. j. Spr. ÚS 433/15 ve dnech 22. 6. 2015 - 17. 8. 2015 rozhodl, že neexistuje žádná judikatura k uvedeným právním otázkám a právní argumentaci odvolatele/stěžovatele.
2)    Jak je doloženo na důkazech (2), povinný v letech 2012 – 2014 stejně jako Evropský soud pro lidská práva (3) celkem 4x bez odůvodnění odmítl meritorně projednat níže uvedené právní otázky a vyvrátit na důkazech právní argumentaci odvolatele/stěžovatele v jeho právně přípustných stížnostech a vždy potvrdil odsuzující rozsudek okresního, krajského a nejvyššího soudu za výzkum a realizaci cannabisterapie odvolatele/ stěžovatele dle § 283 trestního zákoníku.
3)    Všechny ústavní stížnosti odvolatele/stěžovatele jsou uvedeny souhrnně a přehledně v důkazu číslo 2 i s rozsudky nižších soudů v prvním trestním řízení.
4)    Totéž rozhodnutí bez odůvodnění učinili všichni ministři spravedlnosti od roku 2012 – 2014 na základě desítek podání občanů a nevládních organizací ve prospěch odvolatele/stěžovatele. Obhajoba a důkazy odvolatele/stěžovatele v prvním trestním řízení vedly okamžitě ke změně legislativy (4), stěžovateli však garantovaná práva nebyla přiznána.
5)    Naopak. Jak je doloženo v předmluvě důkazu č. 2 a na konkrétních důkazech (5), po doložení prvního odvolání, dovolání a ústavní stížnosti odvolatele/stěžovatele, podala soudkyně JUDr. Markéta Písaříková z Obvodního soudu pro Prahu 3 (6), se kterou neměl stěžovatel nikdy vůbec nic společného, návrh omezit právní způsobilost odvolatele/stěžovatele. Když se toto nezákonné jednání České republice v roce 2012 nepodařilo, soudkyně Mgr. Ivona Otrubová z Okresního soudu v Prostějově (7), která se soudkyní JUDr. Markétou Písaříkovou v nezákonných aktivitách proti odvolateli/stěžovateli aktivně kooperovala, uložila odvolateli/stěžovateli na základě vědomě zfalšovaného posudku na odvolatele/stěžovatele od MUDr. Jany Zmekové v roce 2013 ochrannou léčbu, aniž, jak je doloženo nejen ve znaleckém posudku č. 750 znalce MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D. na odvolatele/stěžovatele a protokolu veřejného jednání ze dne 14. 5. 2015 u Okresního sodu v Olomouci č. j. 5 Nt 120/2014, se daná soudní znalkyně vůbec kdy alespoň zčásti zabývala duševním stavem odvolatele/stěžovatele v době jeho údajného trestného činu, tzn. od dubna do září let 2008 a 2009, kdy roste konopí na výzkumnické farmě odvolatele/stěžovatele. Chronologie kooperace (nejen) uvedených soudkyň je doložena v důkazu č. 6.
6)    Jak bylo ministru spravedlnosti na důkazech doloženo (9), byl také ministr spravedlnosti dne 7. 8. 2015 žádán podat (nejen) na soudkyně uvedené v bodu 5 návrh na kárné řízení, neboť zcela vědomě porušovaly zákony i mezinárodní závazky České republiky.
7)    V rozhodnutí č. j. Spr. ÚS 433/15 ze dne 17.8.015 uvedeném v důkazu 1 C) povinný rozhodl, že není zákonnou povinností povinného podat návrh na kárné řízení na ústavní soudce soudící bez odůvodnění a vyrovnání se s odmítanými předběžnými otázkami pro Soudní dvůr Evropské unie a argumentací odvolatele/stěžovatele v jeho čtyřech ústavních stížnostech doložených v důkazu číslo 2, a to za situace, když bylo v těchto stížnostech a podkladech pro rozhodování povinného č. j. Spr. ÚS 433/15 na důkazech doloženo lékaři, že jednáním kartelu zákonodárného sboru a exekutivy a justice došlo k naplnění trestného činu také dle § 149 odst. 4, resp. trestného činu dle § 401 trestního zákoníku, ale i nemalým hmotným škodám a ušlému zisku za likvidovaný výzkum. Jak bylo uvedeno, všechny kontrolní mechanismy SZ, GIBS, justice atd. včetně vlády odmítají nechat tyto zločiny prošetřit, stejně jako záhadný enormní úbytek váhy zkonfiskovaných majetků stěžovatele z výzkumnické farmy. K tomuto dokládá odvolatel/stěžovatel v příloze velmi podrobný dokument o vývoji korupce v předmětné věci s názvem Kartel, který odvolatel/stěžovatel žádá povinného rovněž připojit k rozhodnutí Spr. ÚS 433/15, aby – pokud ministr spravedlnosti nesezná důvod k dovolání a podání předběžných otázek ani Nejvyššímu soudu, když žádán je s ohledem na toto správní řízení Nejvyšší správní soud – sloužil jako důkazní materiál pro další, meritorně totožnou ústavní stížnost odvolatele/stěžovatele podanou na Světový den duševního zdraví dne 10. října 2015, neboť advokát odvolatele/stěžovatele stále od Okresního soudu v Prostějově neobdržel další odmítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015 č. j. 11 Tdo 181/2015. Dokument Kartel je rovněž doložen jako předmluva k důkazu číslo 8. Dokument KARTEL je zaslán toliko elektronicky, text tohoto podání je zaslán poštou s podpisem povinnému.
8)    S ohledem na doložené důkazy o porušení zákona je ministr spravedlnosti laskavě žádán
·         Přikázat povinnému vydat žádané informace v řízeních č. j. Spr. ÚS 433/15, u kterých povinný uvedl, že takové informace nemá, ač právě podle těchto informací povinný rozhodoval v ústavních stížnostech uvedených v důkazu číslo 2.
·         Podat dovolání Nejvyššímu správnímu soudu, eventuálně Nejvyššímu soudu pro porušení zákona v neprospěch stěžovatele s položením předběžných otázek lucemburskému soudu uvedených v důkazu číslo 2 a v souvislostech rozhodnutí štrasburského soudu a Evropské komise též v důkazu číslo 3 a zaslaných těž k žádosti o informace pro rozhodnutí č. j. Spr. ÚS 433/15 ze dne 11. srpna 2015
·         S ohledem na další důkazy způsobených škod na výzkumu nezákonným jednáním státních orgánů kooperujících s pachateli trestných činů nejen vůči stěžovateli při likvidaci Edukativní konopné kliniky v Praze, které jsou přehledně uvedené na http://www.EdicePetlice.blogspot.cz/ a vzhledem k opětovně odmítanému rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR k odškodnění vůči právnímu zástupci (nejen) odvolatele/stěžovatele Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 1. 6. 2015 č. j. MSP-3894/2014-ODSK, je ministr spravedlnosti žádán zahájit s právním zástupcem poškozených řízení o mimosoudním vyrovnání za způsobené škody ve výši pouze a jen 33 milionů euro z důvodu patriotismu odvolatele/stěžovatele – a to i přes toliko zločinů České republiky vůči rodině stěžovatele (viz Kartel). Jak je doloženo na důkazech a je uvedeno též v předběžných otázkách, od 20. 5. 2004 mohl odvolatel/stěžovatel vyrábět a také exportovat nejen po celé Evropě léčebné konopné produkty jako jsou masti, čípky, spray, tinktura, atd. Viz http://nahrada-skody.blogspot.cz/ - odmítnutí Finanční správy zdanit (následně zkonfiskovaný) majetek z první konfiskace dne 18. srpna 2009

Tento podnět je zveřejněn bez přílohy Kartel na http://pravnistat.blogspot.cz/
V Olomouci dne 18. srpna 2015
 
                                               Dušan Dvořák, MMCA
Příloha 
Kartel je zaslána toliko elektronicky s tímto podáním zaslaným z adresy dusandvorak@seznam.cz na adresy podani@usoud.cz a posta@msp.justice.cz
Důkazy:

1)    A) Č.j. Spr. ÚS 433/15 (1-3):  http://Svobodu.blogspot.cz/ , B) Spr. ÚS 433/15 (4): http://Cannabis-Research.blogspot.cz/C) Spr. ÚS 433/15 (5): http://UstavniSoud.blogspot.cz/

4)       A) novelizovaná vyhláška č. 455/2009 Sb. k definici legálního konopí pro trestní právo vysoce kreativní definicí vyhláškou č.3/2012 Sb. s platností od 5. 1. 2012, B) změna limitu obsahu THC v konopí na obsah 0,3 % THC k pokusnickému bádání Evropské komisi neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb. v § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách s platností od 1. 4. 2013, C) notifikace § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách s novým limitem obsahu THC v konopí dle skutečností v bodu b) a vypuštěním slova „pokusnickým účelům“ předpisem č. 273/2013 Sb. s platností od 1. 4. 2014 a oznámením u Evropské komise dne 21. 5. 2012 a uvedením notifikace v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ
5)    Obvodní soud pro Prahu 3 dne 31.7.2015 pod sp. zn. 53 Si 145 /2015 a č.j. 53 Si 145/ 2015-3.
7)    Mgr. Ivona Otrubová soudí u Okresního soudu v Prostějově všechny trestní spory odvolatele/stěžovatele: č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 0Nt 820/ 2011, 0NC 1986/2012, 2 T 104/2010 - 803 (rozhodnutí o ustanovení ochranné léčby), 2 T 104/2010 – 811 (ustanovení ochranné léčby alkoholismu), 2 T 104/2010 – 828 (ustanovení ochranné léčby psychiatrické), 2 Nt 1257/2013, 2Nt 1151/2014 a 3 Nt 1151/2014